Beskæring af beplantning

Er du grundejer og har areal ud til veje, fortove, stier eller pladser? Så skal du hele året holde din beplantning på din egen grund.

Husk at klippe hæk, buske og træer

Veje, fortove og cykelstier skal kunne benyttes uhindret af alle trafikanter.
På fortovet har især svagtseende, brugere af kørestole og fodgængere med barnevogne brug for tilstrækkelig plads.
Som privat grundejer har du pligt til at beskære de buske, hække og træer, der grænser op til gang- og vejarealet ud for din ejendom. 

Træer og buske bør beskæres sådan

  • Du skal beskære eller klippe din beplantning og hæk til ejendommens skel.
  • Vejbelysning, vejskilte, brandhaner og postkasser skal altid være synlige og tilgængelige.
  • Træer og buske skal være beskåret, så der altid er en frihøjde over fortove, cykelstier og rabatter på 2,8 meter og en frihøjde over kørebaner på 4,2 meter.

Bemærk: 1 meter ind over rabatter fra kørebane kant, skal der ligeledes være en frihøjde på 4,2 meter.

Vejledning: Beror dog altid på en konkret vurdering.

Skellinjen ligger typisk ved bagkanten af elskabe, lysmaster, vejskilte mv. Husk, at grene hænger længere ned i fugtigt vejr og når der er sne.

Tinglyste oversigtsarealer 

Grundejere, der har tinglyste oversigtsarealer på hjørnegrunde, skal sørge for, at al beplantning skal være klippet eller skåret, så de trafikale forhold altid er forsvarlige, og ikke bliver højere end det der er beskrevet i de respektive deklarationer for ejendommen.

Giv os et praj 

Hvis der er problemer med beplantningen langs offentlige veje, fx grene, der vokser ud over fortov, vej eller sti, eller hvis frihøjden er for lav, er du velkommen til at giv os et praj.

Hold fortove og stier rene 

Grundejere har selv pligt til at holde fortove og stier rene for snavs, affald, visne blade, sne og ukrudt. Når du som grundejer bekæmper ukrudt på vej-, sti - og fortovsarealer, må du ikke bruge kemiske ukrudtsmidler på grund af risikoen for, at det forurener grundvandet. Brug lugejern, damp- eller gasbehandling.

Lovgivning 

Grundejere, der ikke overholder disse krav kan risikere, at kommunen udfører arbejdet for grundejerens regning.


Trafik og Infrastruktur

Gl. Skovvej 158
Nr. Jernløse
4420 Regstrup
Telefon: 72 36 36 36
E-mail: trafikogejendomme@holb.dk

Åbningstider

Mandag
10.00 - 13.00
Tirsdag
10.00 - 13.00
Onsdag
10.00 - 13.00
Torsdag
10.00 - 17.30
Fredag
10.00 - 13.00

Senest opdateret
02.10.2013

Ansvarlig redaktør
Birthe Wulf Fruelund