Tilsyn med dagtilbud

Holbæk kommune har pligt til at føre tilsyn med alle daginstitutioner - både kommunale og private. Læs mere om tilsyn herunder

Kommunernes tilsynsforpligtigelse ifølge retsikkerhedsloven §16 og dagtilbudsloven §5.

Kommunalbestyrelsen skal jævnfør Dagtilbudsloven §5 stk. 2 fastsætte og offentliggøre rammerne for tilsynet.

 

Tilsynet er en lovmæssig sikring af den pædagogiske praksis og skal ses som led i den fortsatte udvikling af kvalitet i kommunens dagtilbud.
Tilsynet er baseret på en gensidig forpligtende dialog om og kontrol med den pædagogiske kvalitet og dagtilbuddenes muligheder for at udvikle sig.
Tilsynet har et dobbelt formål, hvor der er tale om både en udviklings- og en myndighedsopgave.
Tilsynet skal sikre, at børnene har de bedste muligheder for trivsel, udvikling og læring indenfor de eksisterende rammer og politiske mål.

  • at dagtilbuddenes formålsbestemmelse efterleves
  • at borgerne får den hjælp, som de har ret til ifølge loven og ifølge de beslutninger, som byrådet har truffet på dagtilbudsområdet
  • at dagtilbuddet er tilrettelagt og bliver udført på en faglig og økonomisk forsvarlig måde
  • at der forebygges og gribes ind, så eventuelle problemer ikke udvikler sig.

Med henblik på at sikre opfyldelsen af ovenstående foretages en vurdering af dagtilbuddets pædagogiske, hygiejniske, sikkerhedsmæssige, økonomiske forhold samt fysiske rammer.

Læs her mere information om de hygiejniske tilsyn i dagtilbuddene.

Nedenstående PDF-filer giver mulighed for at få yderligere information, om Holbæk Kommunes tilsyn med dagtilbud:

Tilsyn med dagtilbud 

Retningslinjer for børn der sover i dagtilbud


Senest opdateret
03.04.2013

Ansvarlig redaktør
Louise Wetendorff Seehusen